Фокус върху иновациите за дългосрочно интелигентно развитие на нулево емисионната ядрена енергия в ЕС и България чрез иновации и приложни изследвания.

Теми на форума са политиките по ядрени иновации и изследвания, тяхното прилагане и финансиране, ролята на отделните участници и заинтересовани страни в т.нар. Ядрена екосистема.
Устойчивостта на ядрените съвместни иновационни процеси между академични и научни организации и бизнес, както и споделянето на добри практики и иновативни подходи.