ЦЕНТЪР ЗА ЯДРЕНИ КОМПЕТЕНЦИИ КОЗЛОДУЙ

Нашите цели

Иновативна мрежа за подпомагане

1

Изграждане на иновативна среда и мрежа за подпомагане и подобряване на системата на образование при подготовката и обучението на кадри в областта на ядрената енергия

Управление на ядрените знания

2

Поддържане, усъвършенстване и запазване на ядрените знания

Изследователска инфраструктура

3

Подпомагане развитието на иновационна среда и изследователска инфраструктура за целите на ядрената енергия

Повишаване на качеството

4

Подобряване на качеството на продуктите и услугите предлагани от членовете на Сдружението

Устойчиво развитие

5

Използване знанията и опита на членовете на Сдружението за утвърждаване на ядрената енергия като фундамент за устойчиво развитие на българската енергетика

Център за ядрени компетенции Козлодуй

Дейности

Форумии И конференции

Организиране и провеждане на различни форми за популяризиране на ядрената индустрия

ПрограмИ И проекти

Разработване на програми и проекти свързани с основните цели на Сдружението

СЕМИНАРИ

Организиране на специализирани семинари в областта на ядрената енергия

ОБУЧЕНИЯ

Провеждане на курсове и обучения на  на специалисти в областта на ядрената енергия

Методически материали

Разработване на методически материали, анализи и прогнози за развитието на регионалната и национална икономика, ядрената индустрия и пазари

СЪТРУДНИЧЕСТВО С експерти

Осъществяване на сътрудничество с международни, регионални и национални институции и експерти

ЦЕНТЪР ЗА ЯДРЕНИ КОМПЕТЕНЦИИ КОЗЛОДУЙ